Pravila sodelovanja v nagradni igri “POP ART VINO”

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom “POP ART VINO” (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Puklavec Family Wines d. o. o., Kolodvorska 11, 2270 Ormož (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi DROM agency, d. o. o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Jeruzalem Ormož in linije POP ART na: Facebook strani Jeruzalem Ormož Slovenija, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/JeruzalemOrmozKlet (v nadaljevanju Facebook stran Jeruzalem Ormož).

Instagram profilu Jeruzalem Ormož (@jeruzalem_ormoz), ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.instagram.com/jeruzalem_ormoz/ (v nadaljevanju Instagram profil Jeruzalem Ormož).

3. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. Predložitev dokazila o starosti in stalnem bivališču je med obveznimi pogoji za udeležbo v nagradni igri. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Jeruzalem Ormož d. o. o. in sodelavci v podjetju DROM agency, d. o. o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in jih sprejemajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti veljajo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav - bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in pogodbeni izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Organizator bo na Facebook strani pod objavo, objavljeno 27. februarja 2021, pozval sodelujoče, da v komentarju označijo osebo, s katero si bodo delili parček POP ART vin. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da všečkajo Facebook stran Jeruzalem Ormož, pod objavo pa zapišejo komentar.

Organizator bo na Instagram profilu pod objavo, objavljeno 22. februarja 2021, pozval sodelujoče, da v komentarju označijo osebo, s katero si bodo delili parček POP ART vin. Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da všečkajo Instagram profil Jeruzalem Ormož, pod objavo označijo nekoga, s katerim bi delili POP ART vino. Obenem bo organizator na storyju 22. februarja 2021 objavil set story predlog (templateov). Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo tudi tako, da odgovorijo na vprašanje ali izvedejo izziv, ki je zapisan na kartici,
posnetek odgovora ali izziva pa objavijo na svoj story ter označijo @jeruzalem_ormoz.

Vsi sodelujoči, ki bodo v komentarju na Instagram ali Facebook objavi označili eno ali več oseb ali pa na story objavili posnetek izziva Ali vorašanja, se bodo neposredno uvrstili v žreb za nagrado.

Nagradna igra bo potekala od 27. februarja 2021 do 15. marca 2021 do 23.59 ure.

Med sodelujočimi na Facebooku bo organizator izbral enega (1) nagrajenca, ki prejme darilni paket vin.

Med sodelujočimi na Instagramu bo organizator izbral pet (5) nagrajencev, ki prejmejo darilni paket vin.

Nagrada je opredeljena v 6. členu pravil. V časovnem obdobju trajanja nagradne igre bo organizator objavil 2 objavi, 1 sklop storyjev in podelil 6 nagrad.

6. Nagradni sklad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

- 6 x darilni paket POP ART vin in kartic resnica ali izziv

7. Vrednost nagrad

Vrednost nagrade ne presega 42 evrov.

Če nagrajenec organizatorju ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, starost), ni upravičen do nagrade.

Nagrada ni izplačljiva v denarju.

8. Žrebanje nagrajencev

Med sodelujočimi na Facebooku bo organizator nagradne igre z aplikacijo, ki izvede naključni žreb, 26. februarja določil nagrajenca v skladu s temi pravili. V žreb bodo vključeni vsi, ki bodo v nagradni igri sodelovali od začetka do 25. februarja 23:59.

Žrebanje nagrad bo potekalo pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. O poteku nagradne igre bo komisija sestavila zapisnik, ki ga bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Med sodelujočimi na Instagramu bo organizator nagradne igre z aplikacijo, ki izvede naključni žreb, 16. marca določil nagrajenca v skladu s temi pravili. V žreb bodo vključeni vsi, ki bodo v nagradni igri sodelovali od začetka do 15. marca 2021 do 23.59 ure.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, organizator izžreba naslednjega udeleženca.

Za veljavne bodo štele objave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnika se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

9. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo o izboru obveščen najpozneje v roku dveh (2) delovnih dni po končanem žrebu. V primeru, da je uprabnik v nagradni igri sodeloval s komentarjem na Facebook strani Jeruzalem Ormož, mora poslati svoje podatke (kopijo osebnega dokumenta, iz katerega so razvidni ime, priimek, naslov, datum rojstva) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra, v roku petih (5) delovnih dni od razglasitve nagrajencev. V primeru, da je uprabnik v nagradni igri sodeloval s komentarjem na Instagram profilu @jeruzalem_ormoz, mora poslati svoje podatke (kopijo osebnega dokumenta, iz katerega so razvidni ime, priimek, naslov, datum rojstva) v zasebnem sporočilu na Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra, v roku petih (5) delovnih dni od razglasitve nagrajencev.

Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Nagrada bo dostavljena na naslov nagrajenca s strani organizatorja nagradne igre.  

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook oz. Instagram profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani Jeruzalem Ormož in na Instagram profilu @jeruzalem_ormoz. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

10. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook ali Instagram strani, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • ugotovita, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec ne pošlje svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

11. Izključitev odgovornosti

Ne organizator ne pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje aplikacij v družabnih omrežjih Facebook ali Instagram, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije;
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršnekoli posledice pri koriščenju nagrade.
  • Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširjajo sovražen, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

12. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil, pogojev, ki so določeni za prejem nagrade, če sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

13. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: info@puklavecfamily.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

14. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani popartvino.com, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v Facebook objavi ter v opisu Instagram profila @jeruzalem_ormoz Slovenija.

15. Druge določbe

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani popartvino.com. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. 

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre. 

Ljubljana, 24. 1. 2020, podjetje Puklavec Family Wines, d. o. o., Kolodvorska 11, 2270 Ormož

 

GOR